GDPR

Základní škola Velké Poříčí – informace o zpracování osobních údajů

 

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen „GDPR“)

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Základní škola Velké Poříčí, se sídlem: Náměstí 320, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 75015731, ředitel: RNDr. Jan Strašil, e-mail: dole@zsvporici.cz, tel.: 491482286 (dále jen „Správce“).

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Štěpán Kubeček, se sídlem: Prkenice 600, Velké Poříčí, IČO 68246510, e-mail: stepan.kubecek@seznam.cz (dále jen „Pověřenec“).

 

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů a účely zpracování

Správce osobních údajů zpracovává údaje za účelem vedení dokumentace školy v souladu s ust. § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

 

5. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

u žáka - jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození); státní občanství; místo narození; místo pobytu na území České republiky; státní občanství; údaje o předchozím vzdělávání; označení jiné školy při přestupu/odhlášení; údaje o vzdělávání v cizině; údaje o odkladu povinné školní docházky; údaje o zápisu; datum zahájení/ukončení vzdělávání ve škole; údaje o účasti, průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; očkování; zdravotní pojišťovna; údaje o úrazech; údaje o stravování; podobizna/videozáznam; práce včetně vlastnoručního podpisu

u zákonného/jiného zástupce žáka – jméno a příjmení, adresa, telefon, rodičovská odpovědnost, rozsah styku druhého rodiče s dítětem.

u ostatních (zaměstnanec, smluvní partner, apod.) - jméno a příjmení, fotografie/podobizna (zaměstnance), adresa, rodné číslo (popřípadě datum narození), telefon, výše příjmu, údaje o vyživovaných osobách, údaje o lékařské prohlídce, zdravotní pojišťovna, údaje o stravování IČ, údaj o platbě/úhradě, bankovní účet.

 

6. Příjemci osobních údajů

Příjemcem zpracovávaných osobních údajů jsou výhradně vnitřním předpisem určení zaměstnanci Správce. V rozsahu jméno, adresa, telefonní číslo, údaje o stravování, je příjemcem smluvní provozovatel VIS. V rozsahu osobních údajů smluvních partnerů a zaměstnanců je příjemcem externí účetní.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

7. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje uchovává Správce po dobu určenou obecnými právními předpisy a též spisovým a skartačním řádem Správce.

 

8. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.