5.třída

Stránky budou průběžně aktualizovány, doplňovány důležité informace a termíny. Dokumenty a fotky budou aktualizovány v albech  www.hejc.rajce.idnes.cz  - alba jsou zaheslovaná přístupovými údaji!

Děkuji za pochopení.

V případě dalších dotazl či připomínek mě můžete kontaktovat telefonicky v době výuky (cca 8: 00 - 14:00) na telefonní číslo do školy nebo na mail HejclovaMica@seznam.cz. Popřípadě se zastavit ve škole (doporučuji ale předchozí domluvu, zvláště u důležitějších situací).

 

Organizace posledních dní ve školním roce:

pondělí - upravený rozvrh

úterý - Poříčský čtyřboj (vybraní žáci)

středa - vybírání učebnic, úklid třídy a šatních skříněk, focení třídy (mimo p. Hurdálka) - tištěné fotky pouze pro zájemce, cena za fotografie od p. Hurdálka (pro ty, co byli v pondělí přítomni) - velká 40Kč, malá 30Kč.

čtvrtek - za příznivého počasí pěší výlet na rozhlednu Na Signálu, návrat na oběd. V případě nepříznivého počasí zůstáváme ve škole.

pátek - předávání vysvědčení

 

 

Opakovací prověrky v závěru školního roku:

V závěru školního roku si žáci napíší několik opakovacích prověrek na prověření znalostí z prvního stupně. Znalosti jsem rozdělila do několika testů, aby žáci neměli vše najednou a neudělali si v učivu zmatek. Níže uvádím datum, předmět a téma, kdy se co bude psát, aby se žáci mohli na prověrky připravit. Jsou to témata, na která se budu zaměřovat především, neznamená to ale, že se v daném testu neobjeví i jevy z neuvedených témat (tzn. v testu na podstatná jména se mohou objevit slova, která podléhají pravidlům vyjmenovaných slov atd.). Cílem opakování není demotivovat a stresovat žáky před prázdninami a nástupem na druhý stupeň, ale zopakování si všech dosavadních znalostí a dovedností a ucelené připravení na budoucí vzdělávání.

Děkuji, Hejčlová M.

17. května - matematika (aritmetika) = písemné operace (slovní úlohy), jednotky délky, hmotnosti, času, římské číslice

18. května - český jazyk = stavba slova, podstatná jména, číslovky

21. května - matematika (geometrie) = úhel, čtverec, obdélník, trojúhelník

25. května - český jazyk = vyjmenovaná slova, přídavná jména, příslovce

28. května - matematika (aritmetika) = zlomky, průměrná rychlost a aritmetický průměr, desetinná čísla

30. května - matematika (geometrie) = kruh a kružnice, souřadnice bodů, tělesa, jednotky obsahu

31. května - český jazyk = slovní druhy, zájmena, věta

5. června - matematika (geometrie) = střed a osa úsečky, krychle a kvádr, osová souměrnost, vzájemná poloha dvou kružnic

7. června - český jazyk = slovesa, stavba věty, přímá a nepřímá řeč

 

Mimoškolní výlet 30. dubna 2018

Sraz 8:45 před školou nebo 9:00 na vlakové zastávce Velké Poříčí, návrat 16:00-17:00. S sebou kapesné, svačinu a pití na celý den, vhodné oblečení a obud, peníze na dopravu (cca 50Kč) a vstupné (70Kč).

DÁLE PROSÍM, POKUD DĚTI MAJÍ, AŤ SI VEZMOU NĚJAKOU PRŮKAZKU, NA KTERÉ JE JEJICH FOTOGRAFIE A DATUM NAROZENÍ (PRŮKAZKA NA DOPRAVU, DĚTSKÁ OBČANKA, PAS ATD.) - BEZ TOHO NENÍ MOŽNÉ UPLATNIT SNÍŽENÍ CENY DOPRAVY.

ZA ŠPATNÉHO POČASÍ SE VÝLET NEKONÁ!!!! (déšť, bouřka, hrozící déšť apod.;-))

Jinak se moc těším a přeji příjemný víkend všem!

PU Hejčlová

 

KARTY NA ČTENÍ JSEM OPĚT ZAPOMNĚLA ROZDAT - ČTENÍ MŮŽETE DOPSAT PŘES VÍKEND! DĚKUJI!!!

15. března 2018

ČJ: diktát na koncovky podstatných jmen, přídavných jmen, skloňování zájmen

    Zápis:

    3. PĚT - DEVADESÁT DEVĚT

       1. p. pět

       2. p. pěti

       3. p. pěti

       4. p. pět

       6. p. pěti 

       7. p. pěti

      - v koncovkách VŽDY -i

      - ve spojení číslovek 5 - 99 a 100 píšeme pět set

     LETOPOČTY

     - základní - roku tisíc osm set sedmdesát devět (roku osmnáct set sedmdesát devět)

     - řadové - roku tisícího osmistého sedmdesátého devátého

M: PS 9/1,3 - kontrola DÚ

         9/4, 5 + kontrola

14. března 2018

ČJ: UČ 116-117/ rámečky a tabulky

      UČ 116/2 do sešitu

      PS 23/2

      Zápis:

        2. Tři, čtyři

        1.    tři               čtyři

        2.    tří (třech)    čtyř (čtyřech)

        3.    třem           čtyřem

        4.     tři              čtyři

        6.    třech           čtyřech

        7.    třemi           čtyřmi

      - pro všechny rody stejné

      - ve spojení číslovek 3/4 a 100 píšeme tvar tři/čtyři sta

M: oprava prověrek

    PS 8/3, 4 - společná kontrola

         9/1, 3

AJ (p.uč. Hejčlová): PS 48/1, 2; 47/3

 

13. března 2018

ČJ: UČ str. 116/ rámeček a tabulka ke skloňování číslovky Dva, oba, dvě, obě

          str. 116/ cv. 2

       PS 23/1

       Zápis do ŠS:

        SKLOŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČÍSLOVEK

       1. Dva, oba, dvě, obě

          - 1. a 4. p. = dva, oba, dvě, obě

          - 2. a 6. p. = dvou, obou

          - 3. a 7. p. = dvěma, oběma

          - ve spojení číslovek 2 a 100 píšeme tvar dvě stě

M: opakovací prověrka na sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení dvojciferným číslem, slovní úloha na aritmetický průměr

     (UČ str. 3/7, 13; 4/12 (vybrané příklady ze cvičení + zkoušky); 9/6)

 

12. března 2018

ČJ: opakování číslovky -  dělení a druhy (určiré/neurčité; základní, řadové,druhové, násobné)

     UČ str. 114/6, 7+a (vyhledat a vypsat číslovky do sešitu a udrčit druh)

M: opakování desetinných čísel a počítání s nimi (+/-), zlomky (zápis, čtení, grafické znázornění)

     UČ str. 12/cv. 1 (1. tabulka do sešitu)

     PS str. 8/cv. 1, 2

ČJ-Lit.: čít str. 98 - 104

      - žáci dostali za DÚ do konce týdne vymyslet příbeh, který má slova začínající na jedno písmeno. Přítomní žáci si písmena losovali, pokud by měl někdo zájem

       (a sílu), může si zvolit jedno písmeno a také vymyslet krátký příbeh. Příběh musí dávat smysl a slova musí být reálná.

VV: na výtvarnou výchovu i pracovní činnosti nosit vlnu (zelená, žlutá, bílá) na tvorbu bambulek, abychom mohli společně před Velikonocemi vytvořit výzdobu a

       dekoraci na Velikonoce

 

9. března 2018

Z důvodu vysoké absence žáků uvádím cvičení, které jsme s žáky vykonali během výuky ve škole:

M - UČ str. 9/cv. 3, 4, 6

    - DÚ: UČ str. 8/cv. 9 (1., 3. a 4. příklad) do sešitu Matematika - Domácí

ČJ - UČ str. 114/cv. 5,6; str. 115/cv. 1

    - PS str. 22/cv. 1, 3

    - DÚ: PS 22/5

 

5.3. Zítra jdeme bruslit za hasičárnu-nezapomeňte brusle, vhodné oblečení a hlavně pořádné rukavice. M. Hofírková

 

19.2. PŘ-opakujeme učivo o horninách a nerostech-blíží se opakovací testík. Příště kontrola domácí práce v sešitě.

        TV-pokud je slunečno, jdeme na sportovní vycházku do okolí školy, přizpůsobte, prosím, výběr oblečení. Děkuji M. Hofírková

26.1. VL-připomínám domácí práci do sešitu. Od čtvrtka 1.2. máme trvale 1 hodinu vlastivědy místo přírodovědy. M. Hofírková

        -nezapomeňte na slíbené referáty-středa 7.2.M.H.

 

12. ledna 2018

Zapomněla jsem žákům zpět rozdat karty na čtení - tímto se omlouvám -  čtení bude moci být zapsáno po víkendu.

Pěkný víkend!

 

3. ledna 2018

Na konci roku 2017 jsme dokončili výuku přídavných jmen v českém jazyce. V měsíci lednu proběhne už jen její procvičení a zopakování, nadále bude látka braná jako probrané a znalé učivo. Souběžně budeme také opakovat slovesa až do měsíce února. V matematice budeme dále trénovat vypracování slovních úloh, všechny početní operace (x,:x+,-) ve vyšších číslech. S koncem měsíce se postupně budeme dostávat k desetinným číslům.

11. ledna 2018 - Pololetní práce z Matematiky

    - písemné počítání (násobení, dělení, sčítání, odčítání)

    - slovní úlohy (pochopení a zpracování informací z textu a následné vypočítání)

    - jednotky délky, hmotnosti, času

    - zlomky

    - geometrie: geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh/kružnice) - vlastnosti, konstrukce (rýsování), obvody (o), obsahy (s), souřadnice bodů

17. ledna 2018 - Pololetní práce z Českého jazyka

    - podstatná jména - určování, skloňování

    - přídavná jména - určování, skloňování

    - slovesa - určování, časování

    - slovní druhy

    - práce s textem (porozumění textu)

    - diktát (vyjmenovaná slova, předpony, psaní e/ě, spodoba souhlásek, koncovky)

 

VŠEM RODINÁM PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÉ VKROČENÍ DO ROKU 2018!!

 

8. prosince 2017

Ve středu 13. 12. 2017 od 15:30 proběhnou již tradiční Vánoční trhy naší školy, v 16:30 pak Vánoční cinkání a zpívání u stromečku na náměstí.

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhnou konzultační hodiny pro rodiče v čase 15:30 - 18:00. V 16:30 schůzka rodičů, kteří přihlásili své žáky na Soptíkovo lyžování.

 

4. prosince 2017

Dnes DÚ z českého jazyka místo matematiky!

 

30. listopadu 2017

S koncem měsíce listopadu jsme zahájili výuku nového učiva v českém jazyce. Látku, kterou od začátku školního roku opakovali již probírat nebudeme, máme ji uzavřenou a žáci ji znají a umí. Kdo ještě látku zcela neovládá, je potřeba doma trénovat to, v čem má potíže. Žáci znají podstatná jména, umí u nich určit mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor) a díky tomu jsou schopni určit koncovky slov podle vzorů. Dále znají vyjmenovaná slova, psaní velkých a malých písmen (jména), psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách a umí si odvodit psaní i,í/y,ý ve slově díky kořeni, předponám a příponám (stavba slova). Žáci také umí vyjmenovat, charakterizovat a určit slovní druhy. V případě nejasností je možné se za mnou stavit během výuky (žáci) nebo po předchozí domluvě (rodiče - e-mail).

Nová látka - PŘÍDAVNÁ JMÉNA

 

20. listopadu 2017

Ve středu 22. 11. 2017 jedeme na exkurzi do Dvora Králové nad Labem, kde navšítívíme výrobnu vánočních ozdob. Odjezd ze školy je v 9:45, takže první dvě hodiny proběhnou dle rozvrhu. Návrt mezi 13. a 14. hodinou (ODHLÁSIT OBĚD)! Vybírá se záloha 100 Kč. S sebou: jídlo na celý den, pití, vhodné oblečení, kapesné - možnost zakoupení vánočních ozdob v místní prodejně.

 

!!! DÚ  9. 11. 2017 z ČJ: PS 35/1 (a-e) JE NEPLATNÝ! Pracovní sešity jsem vybrala při hodině slohu. Omlouvám se za chybu! MH

 

Na VV 6. 11. přinést dva obrázky formátu A5 (čisté obrázky, bez popisků atd.)

 

DÚ z 3. 11.:

Matematika: PS 13/4

Český jazyk: PS 32/4 a 33/3

 

13.10. VL-připomínám, že je prostor pro přípravu referátů k probíraným kapitolám našich dějin.

           AJ (Hofírková)-Nezapomeňte na větičky v sešitě.

12.10. PŘ-PL-Slunce. Připomínám, že je prostor pro přípravu referátů k tématu Vesmír.

 

Třídní schůzka 21. 9. 2017 - informace pro rodiče

Školní řád (ke stažení v dokumentech)

- Nová kapitola 3 Škola a pedagogové

- 5. 12 – Mobilní telefony ve škole

- 5. 6, 5. 7 – uvolňování z hodin, omlouvání

- další důležité body (viz Školní řád)

Nové topení – řízené dálkově, žáci byli poučeni, že při poničení ventilů uhradí částku ventilu (cca 6 000Kč)

Rozvrh hodin – ve třídě, v ŽK, na zvláštní kartě (každý žák obdržel 1. den školy)

Sběr papíru – 4. 10. Následně každý 2. měsíc (přibližně)

29. 9. Ředitelské volno – možnost obědu za NEdotovanou cenu (oběd sníst v jídelně)

Kroužky pro žáky začnou v říjnu – florbal (300Kš + 100Kč na míčky), keramika (300Kč + 50Kč na materiál), dramatický kroužek (300Kč)

Ovoce do škol – 1/týdně, Neochucené mléko – 1/týden

Omlouvání – omlouvání zameškaných hodin se omlouvá do 3 dne po návratu do školy v ŽK!!! Předchozí omlouvání na lístečku (datum, jméno, důvod).

Pomůcky na VV a PČ – viz seznam. HADR!

Domácí úkoly – podpis rodičů!!!

Prosím rodiče, aby domácí úkoly svým dětem neopravovali, pouze podepsali jako kontrolu, že úkol udělaly. V případě, že dětem úkol opravíte, nepoznám, zda má žák s daným učivem problémy a může se to pak projevit na případných testech.

Domácí úkoly - denně:

Český jazyk – úterý, čtvrtek, občas pátek

Matematika – pondělí, středa, občas pátek

Anglický jazyk (p. Hejčlová) – cca 1x týdně

Vlastivěda, Přírodověda – určí p. Hofírková (bude informovat na stránkách třídy)

Matematika – vždy poslední týden v měsíci proběhne „týden geometrie“. Žáci si látku více osvojí, procvičí a ukotví, než když je podávána v jedné hodině jednou týdně.

Žákovské knížky (ŽK) – průběžná kontrola (alespoň 1x týdně) – prospěch, doplnění omluvenek, jiná sdělení.

Čtenářské deníky – mustr v sešitě literatury, 1x měsíčně (na konci měsíce). V případě náročnější knihy nebo knihy s větším počtem stran, po předchozí domluvě, možnost odevzdat po delší době. Dále mají žáci zaznamenávat svou literární činnost ve Čtenářském bingu (viz obrázek na rajce.idnes.cz). Po zaznamenání 5 částí po sobě jdoucích (řada, sloupec, diagonála), přijde odměna.

Odměnový systém – letošní motivace na téma Večerníčkova cesta. K tomuto tématu se budeme v průběhu roku vracet, převážně k historii a tvůrcům Večerníčka, ne k obsahu pohádek. Jaké, a za co, mohou žáci dostávat odměny, se můžete podívat v příloze (viz rajce.idnes.cz).

Referáty – cca 5 minut - Literatura: český a zahraniční spisovatel (viz tabulka - rajce.idnes.cz) – nejdůležitější informace: Jméno, kdo to byl, kdy žil (žije), kde žil (žije), co tvořil, ukázka, fotografie + zajímavosti (nepovinné). Hudební výchova: hudební nástroj (viz tabulka - rajce.idnes.cz) – nejdůležitější informace: Název, co to je, popis, kdy vzniklo, z čeho se vyrábí, představitelé, obrázek, ukázka + zajímavosti (nepovinné).

Zapomínání – v případě častého zapomínání (zaznamenávám si) poznámka do ŽK, při opakovaném zapomínání i nadále Napomenutí třídního učitele atd.

Akce: (viz Kalendář akcí školy) – nejbližší:

20. 9. 2017 Časovka do vrchu – 1. – 3. místo v kategorii 4. a 5. třída dívky i chlapci (Anetka G., Anetka F., Anetka H., Honza F., Štěpa V., Kuba R.) – GRATULUJEME!!!

3. 10. 2017 Pohár starostů – DDH Náchod, vybraní žáci (Friedová, Kostlán, Úlehlová, ?)

3. 11. 2017 Hvězdárna a Elektrárna HK – exkurze, s 9. třídou (vstupné 60Kč)

16. 11. 2017 Beseda Jíme zdravě – ve škole

22. 11. Dvůr Králové n. Labem – Vánoční ozdoby – exkurze, možnost zakoupení ozdobiček (vstupné 20Kč)

29. 11. 2017 divadelní představení Devatero pohádek – ve škole

5. 12. 2017 Školní Mikuláš

Prosinec 2017 – Vánoční cinkání

14. 12. 2017 – Den otevřených dveří, Konzultace pro rodiče

22. 12. 2017 – projektový den Vánoční tradice

- další akce – informace budou včas upřesněny:

- Soptíkovo lyžování – 29. 1. – 2. 2. – přihlašování žáků již možné

- duben 2018 Loučeň – exkurze

- 19. 4. Třídní schůzky

- květen 2018 Bambiriáda

- 31. 5. Konzultace pro rodiče

- červen 2018 Týden v přírodě (informace v 2. pololetí)

Finance:

Třídní fond – 50Kč (možnost úhrady do konce roku 2017)

UNIE rodičů – 130Kč

Kopie, čtvrtky – 70Kč (40,-/30,-)

Kapesníky! – po společné domluvě na TS jsme rozhodli, že žáci přinesou krabici papírových kapesníků, které budou uschovány ve třídě a budou se postupně používat pro všechny žáky – ve školce je toto povinné. (V případě, že někdo vysloveně nesouhlasíte s tímto způsobem, sami dohlédnete na to, že vaše dítě má dostatečnou zásobu vlastních papírových kapesníků a nebude ve škole potahovat a využívat kapesníky ostatních žáků!).

Potřeby žáka 5. třídy

Přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška nebo pytlík s věcmi na TV (ven i do tělocvičny, pevná cvič. obuv podmínkou)

Kufřík nebo zavíratelná krabice ( temperové barvy, plastová paletka, vodové barvy, kelímek na vodu, hadřík, štětce kulaté a ploché-obojí 1 slabší a 1 silný, voskovky, modelína, suché pastely, tuš,uhel, barevné papíry, igelitový ubrus 40 x 60 cm (i větší), vysouvací lepidlo, lepidlo Herkules tekuté, pracovní oděv-starší triko nebo košile)

Pozn.: Doporučuji zakoupit výtvarné potřeby např. značky Kohinoor nebo Centropen z důvodu lepší kvality.

Penál (2x tužka č. 2, 2x tužka č. 1, ořezávátko, guma, pastelky-12 barev, ostré nůžky se zaoblenou špičkou, pero na psaní (nedoporučuji gumovací), kružítko, náhradní tuha do kružítka)

Mazací tabulka A4 s 2 fixy a hadříkem, průhledná fólie A4 propisovací, plast. košík do lavice- 37 x 24,5 x 6 cm, linkovaná podložka A4-3 ks, pravítko 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník s ryskou.