Anglický jazyk

 

7.2. - str.40 Holidays - opakování min. času prostého nepravidelná slovesa + - ?

zítra test na nepravidelná slovesa (be, break,drive,eat,get,go,have,forget,leave,lose,put,read,steal,take)

DÚ str. 40 oba texty číst, překládat, zpracovat si slovní zásobu "růžového" textu

 

8.2. - str.40, slovíčka, opakování otázky v min. čase + tázací zájmeno WHO

DÚ PS dokončit si chybějící cvičení ve 3. lekci, dobrovolně 6 - 10 vět na téme Holidays

příští týden test na otázky v min. čase (pravidelná a nepravidelná slovesa + sloveso BÝT)

 

12.2. - 4. lekce, slovní zásoba Food and Drink, nep. slovesa drive, ride, write

            počitatelnost a nepočitatelnost podst. jmen

DÚ  slovíčka ze str. 44/1

 

14.2. - člen neurčitý s počitatelným podst. jménem str. 44 - 45/5,6

DÚ PS str. 35/5, příští týden test na poslech

 

15.2. - str.45 poslech My lunch, počitatelnost, opakování min. času + - ?

DÚ PS str.35/4, příští týden opět test na minulý čas slovesa BÝT a nepr.sloves