Dobrý den!

Nová látka na tento týden:

 

Reakce kyselin: dobrovolné (budoucí gymnazisté to zajisté rádi vyřeší)!!

 

1.disociace (štěpení na ionty):

kyselina ethanová se štěpí na octanový anion + kation vodíku

CH3COOH ------→ CH3COO- + H+

 

2.neutralizace:reakce kyseliny s hydroxidem

 

kyselina octová reaguje s hydroxidem sodným a vzniká octan sodný a voda

 

vyřeš ................ +............................. ------> ............... + ..........

 

3. esterifikace: reakce kyseliny s alkoholem

 

CH3COOH + CH3CH2OH -------→ CH3 CO – O – CH2CH3 + H2O

- vazba přes kyslík = esterická vazba (vznikla z OH kys.octové a H ethanolu)

 

zapiš názvy:

……………… + ……………. ------→ ethylester kys.octové + ……………

 

 

význam esteů: 1.esence(vuně),např.rumová,ananasová,aj

                     2.vosky

                     3.TUKY (estery glycerolu a vyšších mastných kyselin)

 

uveď vzorec glycerolu a název mastných kyselin

………………………………………………………..

 

 

OPAKOVÁNÍ: DERIVÁTY UHLOVODÍKÚ (TEST)

 

str.68 : správné výsledky zašli na e-mail: p.lokvenc@zsvporici.cz

Poznámka: To určitě všichni dáte.

 

Pavel Lokvenc

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Téma: Deriváty uhlovodíků

Opakování:     1.Vysvětli pojem derivát uhlovodíků.   DERIVÁTY jsou sloučeniny od uhlovodíků .........................

                     2.Rozdělení: a) ...................................  F,CL,Br,I

                                        b)    ................................. NO2,NH2

                                        c) .................................... O

Kyslkaté deriváty: 1.  alkoholy,  obecný vzorec: R-OH, kde R je ..............................zbytek a OH je ..................... skupina s názvem .......

                      a   2. ..................     obecný vzorec:  aren - OH

pomůcky : učebnice,sešit ,per. soustava prvků PSP

 

NOVÁ LÁTKA: KARBONYLOVÉ SLOUČENINY ( ZÁPIS do sešitu)

CHARAKTERISTICKÁ SKUPINA:     KARBONYL   ob. vzorec      strukturní  - C -            

                                                                                                          ll

                                                                                                          O

                                                racionální  CO

                                                                  

Rozdělení:           a) aldehydy         obecný vzorec       R - C - H         

                                                                                    ll   

                                                                                    O

                                                racionální   RCHO (neplést s hydroxylem alkoholů -OH,tzn kyslík a vodík naopak)

                                                KONCOVKA - al  !!!!!!!  př.methanal,ethanal,................

                                                    PLATÍ:   KARBONYL je vždy na konci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

názvosloví:  str.59   cv.15 + cv.16  vyřešit  ( strukturní a racionální vzorec)

 

zástupci:  1. METHANAL triviální název FORMALDEHYD vzorec    ......................

                                    vlastnosti: ....................................... 40 procentní roztok  .............................

                                    použití:1. konzervace biolog.materiálu  , viz GOOGLE např. mozek,vývojová stadia žab,larvy hmyzu, atd.

                                               2.   bakelit (  GOOGLE  - automobil TRABANT) + zkratka NDR .................(vysvětli)

                   2.ETHANAL ,triviální název ..................... vzorec.................   

                                    použití : PEPO .........................

 

                        b)ketony              obecný vzorec   R1 - C - R2                                   

                                                                                ll

                                                                                O

                                                                racionální  R1 - CO - R2     

                                                              KONCOVKA: - on !!!!!!!!!!!!!!!

                                                             PLATÍ: KARBONYL je vždy uprostřed,tzn. jsou vždy dva uhlovodíkové zbytky R1 a R2,stejné- např.dimethyl nebo                                                                                                 různé- např.methylethyl ....

názvosloví:  str. 61  ,cv.20 + 21 vyřešit

zástupce:  PROPANON , starší název dimethylketon ( R1 a R2 dvě methylové skupiny,karbonyl uprostřed)

               triviálně ......................................

                použití:  1.................................

                            2. polymer PLEXISKLO : použití sport (Jakub Kocián )např. ................ nebo....................                   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨Práce na příští týden!

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

opakování: Kyselina je kyselá (viz indikátor), protože v roztoku odštěpuje vodík,tzn. disociuje.

                př. anorganická chemie:      HCl se štěpí na kation vodíku a anion chloridový 

                                                         zapiš pomocí chem.symbolů: ...............................

Nová látka:ZÁPIS SEŠIT

pojem KARBOXYL    vznik ze slov KARBOnyl + hydroXYL)

Vzorec racionální:- COOH      vznik z CO      +   OH

          strukturní   -C-OH                  

                           ll

                           O

názvosloví: obecný vzorec  R-COOH   uhlovod.zbytek + karboxylová char.skupina

                 tvorba názvu:  kyselina ........ová  (např.propanová)

tvorba:

                1.vzorec z názvu , str.62 dole,př.  kyselina butanová  CH3-CH2 -CH2-COOH  (butan 4 uhlíky,1 karboxyl)

                2.název ze vzorce, str.63 nahoře ,př.CH3-(CH2)5x-COOH  (7 uhlíků,1 karboxyl - kyselina heptanová)

 

DALEKO známější a používanější jsou TRIVIÁLNÍ NÁZVY (např.kyselina mravenčí,octová)!!!!!!!!!!!

Doplnit tabulku!

TRIVIÁLNÍ NÁZEV                    SYSTEMATICKÝ NÁZEV                  RACIONÁLNÍ VZOREC

kys.mravenčí                            ....................                             ......................

.................                            kys.ethanová                                ......................   

.................                            ......................                            CH3CH2COOH

kys.mléčná  (zdroj WIKI)         ....................                              .......................

 ............... str.65                   kys.butanová                                .....................

kys.benzoová                          .......................                           ......................

kys.palmitová                          NE                           sumární vzorec .................

kys.stearová                            NE                          sumární vzorec ..................

kys.olejová      str.66                NE                           sumární vzorec .................

(nenasycená,1 dvojná vazba)

glycin(aminooctová) zkr.GLY      aminoethanová                        .........................

 

 

Pohrajte si s chemií!

Pavel Lokvenc