Informace pro rodiče žáků 1. stupně

11.05.2020 12:58

Vážení rodiče a žáci,

žáci 1. stupně ZŠ mají  od 25. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti při výuce, přičemž docházka pro tyto žáky není povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků, tato skupina je po celou dobu docházky neměnná, jak pro dopolední, tak i odpolední činnost.

Vzdělávací aktivity budou každý parcovní den a budou rozděleny na dopolední a odpolední část.

V dopolední části bude probíhat vzdělávání žáků pravidelně v době asi 8:00 - 12:00 hod. tj. žáci budou mít 4 vyučovací hodiny dané rozvrhem. Přesný začátek a ukončení výuky bude upřesněno dle počtu skupin a podmínek tak, aby se skupiny co nejméně potkávaly.

V odpolední části bude probíhat zájmová činnost, která nahrazuje činnost školní družiny. Tato činnost se týká pouze žáků 1. - 3. ročníku a bude probíhat do 16 hodin ve třídách a daných skupinách.

K účasti na výuce a zájmové činnosti je pro žáka nutné vyplněné Čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení se nemůže žák účastnit výuky ani zájmové činnosti.!

Čestné prohlášení najdete v příloze nebo si jej můžete vyzvednout v budově školy (úterý - čtvrtek  9:00 - 12:00 hod) a vyplněné musíte odevzdat ve škole nejpozději do pondělí 18.5.2020 do 12:00 hod. nebo poslat emailem do 12:00 hod. Čestné prohlášení je závazným přihlášením k docházce, pozdější přihlášení žáka není možné.

Žáci budou povinni se striktně řídit pokyny zaměstnanců školy a níže uvedenými pokyny:

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

Je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd

Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

Žáky před školou vyzvedne vyučující a odvede skupinu do šatny a třídy

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (šatna, chodby, toalety)

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Škola zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat

 

Ve třídě

Po přezutí nebo vstupu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce

Maximální počet žáků ve třídě (skupině) je 15, skupina je neměnná a nutno dodržet zásadu jednoho žáka v lavici

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani vyučující nosit roušku, při zachování rozestupu 2 m

Škola vede evidenci o docházce žáků

 

V budově školy

Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně po dobu přítomnosti žáků

Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny před vstupem do školní jídelny, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.

Bude prováděno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí. Dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny ve třídách

Bude průběžně prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách)

 

Školní stravování

Vydávání obědů bude zajištěno za níže uvedených pravidel:

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

 

Školní družina

Provoz školní družiny nebude realizován v běžném režimu

Ranní družina nebude poskytnuta

Družina bude realizována jako odpolední zájmová činnost ve třídách a stejných skupinách pro přihlášené žáky 1. - 3. třídy

Tato činnost končí nejpozději v 16:00 hod

(Změny vyhrazeny dle počtu přihlášených žáků a podmínek školy)

Přihlášku k odpolední zájmové činnosti na dobu 25.5. - 30.6.2020 najdete v příloze nebo si ji můžete vyzvednout v budově školy (úterý - čtvrtek  9:00 - 12:00 hod) a vyplněnou musíte odevzdat ve škole nejpozději do pondělí 18.5.2020 do 12:00 hod. nebo poslat emailem do 12:00 hod. Přihláška je závazným přihlášením k docházce, pozdější přihlášení žáka není možné

Způsob vyzvedávání žáků z odpolední činnosti bude upřeněn

 

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z dopolední nebo odpolední části vzdělávání.

 

Čestné prohlášení:příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

Příhláška k odpolední zájmové činnosti:Přihláška do školní družiny.doc (13824)

Celé znění pokynů MŠMT k obnovení výuky: ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)


 

Zpět