Škola pro každého

 

 

Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod

Náměstí 320

549 32 Velké Poříčí

 

Školní vzdělávací program

pro školní družinu

 

 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod

 

Ředitel školy: RNDr. Jan Strašil

 

Vychovatelka: Eliška Hrubá – vedoucí vychovatelka

 

Koordinátor ŠVP pro 1. st. ZŠ: Mgr. Jana Škopová

 

 

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina je součástí základní školy, nachází se v přízemí školní budovy. ŠD má k dispozici dvě provozní místnosti, třetí místnost je využívána jako dílna pro zájmovou činnost keramického kroužku. Jedno oddělení je umístěno do kmenové učebny.

K pohybovým aktivitám mohou děti využívat školní hřiště a zahradu s pískovištěm, průlezkami a kolotočem. Jednou týdně má ŠD k dispozici školní tělocvičnu. K ekologické výchově slouží zahrada a krásná příroda v okolí školy.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim zajišťuje vychovatelka. Materiální podmínky školní družiny jsou velmi dobré, třída je vybavena novými stoly a židličkami. Průběžně jsou do školní družiny dokupovány nové hračky.

 

Činnost školní družiny

Dvě oddělení školní družiny navštěvuje každý rok zhruba kolem 60 žáků 1. stupně od první do třetí třídy. Díky velmi pestré činnosti je o školní družinu velký zájem. Činnost ve školní družině je organizována s ohledem na věkové složení dětí.

Neodmyslitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve školní družině jsou různé krátkodobé i dlouhodobé projekty prohlubující učivo 1. stupně.

 

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Obě vychovatelky mají odborné pedagogické vzdělání. Program ŠD navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy. V maximální možné míře je zařazována tělovýchovná činnost, výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou a jiné nekonvenční techniky, základy ručních prací a vaření.

 

Ekonomické podmínky

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) podle §123, odst.4 byl stanoven měsíční poplatek za poskytování školské služby (školní družina) 70,-Kč měsíčně, na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Příspěvek je splatný do 10 – tého příslušného měsíce.

 

Pomínky přijímání uchazečů

Do ŠD se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje (zvláště, kdy a s kým bude dítě ze ŠD odcházet – samo či v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče)

Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem.

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně, nebo telefonicky na čísle: škola- 491482286, mobil- 733170178

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Podmínky průběhu vzdělávání

Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:45 hodin. Z ranní ŠD odcházejí žáci do tříd na vyučování. Provoz odpolední družiny od 11:40 do 15:30 hodin. Žáky 1. třídy předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování.

 

Ukončování vzdělávání

Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠD odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze ŠD vyloučit při opakovaném nedodržování vnitřního řádu školní družiny.

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Činnosti spontání a řízené se prolínají, jejich skladba respektuje psychosociální podmínky výchovně vzdělávací práce školní družiny.

Pitný režim je zajištěn během oběda ve školní jídelně a odpoledne ve školní družině. Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Žáci jsou pravidelně poučováni o nebezpečí úrazu, zvláště při pohybu na schodech a pobytu venku. Žák ze ŠD nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Zdravotní problémy či úraz, neprodleně nahlásí vychovatelce. Při pobytu v ŠD žáci dbají na bezpečnost svou a svých spolužáků, snaží se vyvarovat konfliktních situací. Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.

 

Psychosociální podmínky

Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující. Rodiče žáků jsou informováni o činnosti školní družiny prostřednictvím nástěnky školní družiny a webových stránek školy.

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vychovatelka družiny úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy a rodiči. Žáci jsou začleněni do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře. Činnosti respektují možnosti žáka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI

 

Člověk a jeho svět

 

1 Místo, kde žijeme

 

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů, návštěvy (obecní úřad, knihovna, požární zbrojnice).

Orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti v čase (kopec, serpentina, vrchol, úpatí), beseda o našem městě - historie.

Bezpečnost na cestě do školy, vycházka, dopravní výchova (kompetence činností a občanské).

 

2 Lidé kolem nás

 

Osvojení zásad vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely).

(Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální).

 

3 Lidé a čas

 

Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit).

(Kompetence k využití volného času).

 

4 Rozmanitosti přírody

 

Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody. (Kompetence k učení).

 

5 Člověk a jeho zdraví

 

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma, nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, dodržování pitného režimu. (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské).

 

Umění a kultura

 

Výtvarná výchova

 

Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky – krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. Umění se vyjádřit jazykem – dramatická výchova, obohacení emocionálního života.

(Kompetence komunikativní).

Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací.

CÍLE ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Do školní družiny jsou zařazováni žáci 1. stupně školy.

 

Všem žákům ve školní družině jsou nabízeny činnosti bez rozdílu, žák volí z nabídky dle vlastního uvážení.

 

Rozvoj osobnosti člověka.

 

Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně)

 

Pochopení a uplatnění zásad demokracie – Úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti).

 

Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.

 

Pochopení a uplatnění principu rovnosti žen a mužů.

 

Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.

 

Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví.

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

 

1 KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

 

2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíly. Započaté činnosti dokončuje.

 

3 KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně.

 

4 SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

 

5 ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí ( přírodní i společenské ), dbá na své osobní zdraví i druhých.

 

6 KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

 

 

 

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ

 

Plán je rozvržen do čtyř bloků na čtyři roční období: podzim, zima, jaro, léto. Je realizován jako celoroční hra s nějakým motivačním zaměřením a názvem.(např. Putování za zvířátky), jejíž úkoly se budou plnit průběžně po celý rok a jsou určeny pro věkovou kategorii dětí 6 – 9 let.

 

Úkoly:

 

 1. Která zvířátka žijí v našich lesích? Namalujeme, nebo vyrobíme z různých materiálů.

 

 1. Na vycházkách budeme poznávat okolí, významné budovy, orientovat se v čase,

prostoru a znát pravidla sil. provozu. (kom.č.1.,4.)

 

 

 1. Zahrajeme si hry, ve kterých se vzájemně poznáme, osvojíme pravidla společ.

chování. (kom.č. 2.)

 

 1. Naučíme se správně využít svůj volný čas. (kom.č.6.)

 

 1. Zvířátka nás zavedou do lesa, kde žijí. My budeme pozorovat změny, určovat a

chránit přírodu. Nasbíráme zvěři žaludy a kaštany na zimu. (kom.č.1.)

 

 1. Budeme pečovat o své zdraví, hygienu, jíst vitamíny, otužovat se, hodně pít,

cvičit, každý měsíc novou hru v tělocvičně, připravovat zdravá jídla (kom.č.5.)

 

 1. Budeme tvořit z keramické hlíny a jiných materiálů, hrát divadlo.(kom.č.3.),

naučit se písně na téma: zvířata, příroda.

 

 

1. blok - Podzim (září, říjen, listopad)

 

Náměty činností:

Všechny výchovné složky se budou prolínat: společensko-vědní, přírodovědná, estetická, pracovní, tělovýchovná, hudebně-pohybová.

 

Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, prostoru, čase, malujeme dopravní prostředky, modelujeme, stavíme svůj dům, pokoj, vyrábíme zvířátka, vycházky do přírody - určujeme, poznáváme, pozorujeme odlet ptactva, výstava ovoce a zeleniny, instalace ptačí budky, podzimní hry, hry v komunitním kruhu, připravujeme zdravá vitamínová jídla, pohybové hry v tělocvičně nebo na hřišti, didaktické hry a kvízy – námět podzimu, vyrábíme draka aj.

 

Doporučená literatura: Atlasy ptáků a zvířat, 1 000 her V. Zapletala,…

 

Celodružinové akce:

 

Září

 • výstava prací dětí ŠD v prostorách školní družiny (propagace zájmové činnosti)

 

 • zajištění organizace školního roku, zápis, rozdělení úkolů, celoroční plán ŠD, spolupráce s učiteli

 

 • návštěva knihovny

 

 • divadelní představení

 

 • celoroční pobyty v tělocvičně- každou středu, především v zimním období a v případě nepříznivého počasí

 

 • zavedení koutku přírody atd.

 

Říjen

 • výstava ovoce a zeleniny

 

 • šetření v rámci úspor energií (voda, elektřina, plyn)

 

 • Puzzliáda

 

 • zahájení sběrové akce – žaludy a kaštany pro myslivecké sdružení

 

 • přespolní běh

 

 • podzimní dekorace atd.

 

Listopad

 • výtvarná soutěž – Drakiáda

 

 • co dělají zvířátka v lese, jak se připravují na zimu

 

 • hudební odpoledne

 

 • vyrábíme z keramické hlíny atd.

 

 

2. blok – Zima ( prosinec, leden, únor)

 

Náměty činností:

Pozorování ptáků v zimě, život okolo ptačí budky a co do krmítka, která zvířata spí v zimě, určování zvířecích stop ve sněhu, výrobky z přírodnin a přírodních materiálů, v keramické dílně vyrábíme vánoční dárečky pro důchodce, příprava masek na masopust, zimní soutěže na sněhu, hra Na lékaře – dramatizace různých situací, umět ošetřit drobná poranění, četba na pokračování, práce s papírem, vázání uzlů, navlékání a barvení těstovin, nové hry v tělocvičně, sledování přírodovědných pořadů aj.

 

Celodružinové akce:

 

Prosinec

 • symboly vánoc, tradice

 

 • vánoční výzdoba školní družiny

 

 • výroba drobných dárkových předmětů

 

 • vánoční nadílka a posezení v ŠD

 

 • soutěže a hry atd.

 

Leden

 • soutěž – Zimní stavba, Legrační sněhulák

 

 • výtvarné soutěže

 

 • krmítko pro ptáky

 

 • turnaj ve florbale

 

 • maňáskové divadlo atd.

 

Únor

 • četba na pokračování, beseda o knize, jak zacházíme s knihami

 

 • pravidelné vycházky do přírody – krmení zvířátek

 

 • turnaj ve stolní kopané

 

 • pěvecká soutěž družstev atd.

 

3. blok – Jaro (březen, duben, květen)

 

Náměty činností:

Vycházky do vesnice a okolní přírodou, pozorování změn, určování prvních jarních květin, rozhovory o počasí – koloběh vody v přírodě, zvířata a jejich mláďata, symboly Velikonoc – tradice, pracovní a výtvarné techniky – výrobky, písničky o jaru, hry. Povídání o oblékání, jak se mění šatník s ročním obdobím, hra Na řemeslníky – profese rodičů, známých (pekaři – jejich produkty, modelování), poznáme ptáky, kteří přiletěli z teplých krajin, sportujeme na školním hřišti, závody ke Dni dětí, poznávání a rozlišení nejběžnějších stromů, soutěže – Švihadlová princezna, Kuličkový král aj.

 

Celodružinové akce:

 

Březen

 • četba na pokračování

 

 • jarní přírodovědné vycházky, tématicky zaměřené

 

 • jarní výzdoba prostor školní družiny

 

 • hádanky a říkadla atd.

 

 

Duben

 • Den Země v sadech a parcích

 

 • velikonoční tradice v našem kraji

 

 • jarní výpravy za poznáním

 

 • ruční práce atd.

 

Květen

 • výtvarná soutěž

 

 • atletické závody

 

 • velká šipkovaná

 

 • turnaj v malé kopané

 

 • dopravní hry, koloběžky a motokáry atd.

 

 

4. blok – Léto (červen)

 

Náměty činností:

Přírodovědné vycházky s cílem poznat doupě, pelech, hnízdo, na louce znát nejběžnější rostliny, sběr léčivých rostlin, četba knih o přírodě Ferda mravenec, poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, sběr lesních plodin, slavnostní ukončení docházky dětí do školní družiny, vyhodnocení, odměny, konec putování se zvířátky, poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin aj.

 

Celodružinové akce:

 

 • Den dětí na školním hřišti – Veselá olympiáda

 

 • divadelní představení, vystoupení děti dramatického kroužku

 

 • slavnostní vyhodnocení pilných a úspěšných dětí

 

 • diskotéka na rozloučenou atd.

 

 

Přehled projektů ve školní družině:

 

Zdravá výživa týdenní projekt

 

Co víme o Velkém Poříčí dlouhodobý projekt

 

Pojďte s námi za zvířátky dlouhodobý projekt

 

Velká šipkovaná krátkodobý projekt (orientace v terénu)

 

Z pohádky do pohádky dlouhodobý projekt

 

Školní družina naruby jednodenní projekt

 

Společné kutění- Vánoce, Velikonoce krátkodobé projekty

 

Den Země jednodenní projekt

 

Rozloučení se školní družinou dvoudenní projekt

 

 

 

 

 

Verze: 2013/2014

 

 

 

Aktualizováno k 23.10.2013

 

 

 

ředitel školy …...............................................

 

 

 

razítko