Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod

 

Vnitřní řád školní družiny

 

1. Organizace školní družiny

 

Provoz ŠD: 6:30 – 7:45 hod. a 11:40 – 15:30 hod.

 

Do ŠD se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje

(zvláště, kdy a s kým bude dítě ze ŠD odcházet – samo či v doprovodu rodičů, popř. sourozenců , kontakt na rodiče,…).

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem.

Po vyučování předává příslušná paní učitelka děti do ŠD paní vychovatelce.

Rodiče jsou povinni platit měsíční příspěvek 70,.-Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Příspěvek je splatný do 10-tého příslušného měsíce.

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně nebo telefonicky na čísle:

školní družina: 491 482 286, mobil: 733 170 178

škola: 491 482 286

Při opakovaném neplnění řádu ŠD, může ředitel školy žáka vyloučit.

Žáci jsou přijímáni do ŠD na jeden školní rok.

 

 

2. Práva žáka

 

Žák ve školní družině má právo:

 • na odpočinek a volný čas

 • na dodržování pitného režimu (zajištěno vychovatelkou)

 • na využívání zařízení a vybavení školní družiny

 • na využívání dětského hřiště, sportovního hřiště za školou v případě příznivého počasí

- na využívání prostor tělocvičny v případě nepříznivého počasí

 • na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají

 • na poskytnutí pomoci při úrazu a v nesnázích

 • na doprovod vychovatelky při přecházení z budovy do budovy

 

3. Povinnosti žáka

 

 • ze ŠD nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky

 • zdravotní problémy, úraz neprodleně nahlásí vychovatelce

 • před odchodem po sobě vždy uklidí

 • při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků, snaží se vyvarovat konfliktních situací

 • se zapůjčenými hračkami a hrami zachází šetrně, dle návodu na použití, neničí je. Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení rodiče zajistí opravu event. náhradu.

 

Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.

 

Ve Velkém Poříčí 23.10.2013 RNDr. Jan Strašil

ředitel ZŠ