Písemná práce vždy na konci každého měsíce.

Předpokládaný plán na školní rok:

(cca 8 hod. za měsíc)

Září

Opakování učiva 6. ročníku

Raný středověk

Společnost

Franská říše

Říjen

Svatá říše římská

Byzantská říše

Arabská říše, Vikingové

Slované

Listopad

Dějiny českých zemí

Počátky českých dějin

Východní a jižní Slované

Velká Morava

Počátky Českého státu

Prosinec

Kultura raného středověku

Vrcholný středověk

Společnost

Města ve středověku

Leden

Východní Evropa

Jižní Evropa

Přemyslovci u nás

Kultura

Únor

Objevné plavby

Poslední Přemyslovci

Lucemburkové

Husitství

Březen

Jagellonci

Kultura

Stoletá válka a Evropa

Jižní a východní Evropa

Pozdní středověk, raný novověk

Společnost

Duben

Civilizace Asie, Afriky, Ameriky

Reformace

Ostatní evropské státy (Anglie a Francie,

Svatá říše římská, Rusko, Polsko

Španělští Habsburkové)

Turecko

Květen

Habsburkové u nás

Rudolf II.

Předbělohorské období

Bílá hora

Renesance a humanismus

Červen

Kultura

Baroko a rokoko

Prusko

Třicetiletá válka

Vývoj po třicetileté válce u nás a v Evropě

Baroko a rokoko u nás
Exkurze je určena žákům 6. a 7. ročníku, koná se jednou za dva roky.