Matematika 9.tř.


Tématický plán - Matematika


Třída: 9. školní rok: 2023 - 24

Vyučující: RNDr. Jan Strašil počet hodin: 165

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opakování 8. ročníku, úlohy na válec 8                         září


1. Základy statistiky: (11)

a) základní statistické pojmy 2

a) diagramy 3

b) aritmet. průměr, modus, medián 2

c) statistika v praxi 4


2. Rovnice: (17)                                                                 říjen

a) soustavy rovnic

- řešení soustavy rovnic 6

- slovní úlohy 10

b) souhrnná cvičení 13. Mnohočleny: (8)                                                     listopad                       

- opakování mocniny, mnohočleny 3

- úpravy mnohočlenů 5


4. Lomené výrazy: (16)

a) pojem lomený výraz 2

b) operace s lomenými výrazy                                    prosinec

- krácení, rozšiřování 3

- sčítání, odčítání 3

- násobení, dělení 3

c) rovnice s neznámou ve jmenovateli 5

5. Podobnost: (12)                                                    leden

a) podobnost geometrických obrazců 3

b) podobnost trojúhelníků 4

c) využití podobnosti 5


6. Funkce: (23)                                                      únor - březen

a) pojem funkce 5

b) lineární funkce 4

c) vlastnosti funkcí 2

d) úlohy z praxe 4

e) kvadratická funkce 3

f) nepřímá úměrnost 3

g) úlohy z praxe 2
7. Goniometrické funkce : (16)                                duben

a) funkce sin, cos, tg 6

b) řešení pravoúhlého trojúhelníka 4

c) užití goniometrických funkcí 5

d) souhrnná cvičení 18. Stereometrie: (14)                                               květen

a) jehlan 6

b) kužel 4

c) koule 3

d) souhrnná cvičení 1


9. Finanční matematika: (12)                                 červen

a) finance s procenty 4

b) úrok, daň, úvěr 6

c) finanční produkty 2

10. Matematika v praxi – 2 h/měsíc tj. asi 20 hodin

Úlohy především ze Sbírky úloh z matematiky pro ZŠ (Běloun), Sbírky úloh z

matematiky pro 2. st. ZŠ (Krupka) zaměřené na využití matematiky v praxi, běžném

životě, Testové úlohy

Témata: - procenta

- přímá, nepřímá úměrnost, poměr

- řešení pravoúhlého trojúhelníka

- obvody, obsahy obrazců

- povrchy, objemy těles

- shodnost, podobnost

- slovní úlohy (směsi, pohyb,...)


Součástí tématického plánu jsou 4. písemné práce + oprava : 8 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem asi 165 hodin
Zpracoval : Jan Strašil