Matematika 9.tř.


TÉMATICKÝ PLÁN -  2022/23

Základy statistiky                            září

Statistické šetření

Diagramy

Aritmetický průměr

Modus a medián

Soustavy rovnic

. Co je soustava rovnic                     říjen

Naučme se řešit soustavy rovnic 

Směsi a roztoky

Krátce pohyb sem a tam

Další úlohy o pohybu

Opakování a rozšiřování učiva z 8.tř.   listopad

Připomínáme si mocniny

Co víme o mnohočlenech 

Rozklad na součin

Vzorce (A+B)2, (A-B)2, A2 - B2

Připravíme se na lomené výrazy

Lomený výraz

Podobnost

Podobnost geometrických obrazců     prosinec

Věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

Jak využíváme podobnost

Konstrukční úlohy

Počítáme s lomenými výrazy

Krácení a rozšiřování lomených výrazů   leden

Sčítání lomených výrazů

Odčítání lomených výrazů

Násobení lomených výrazů

Dělení lomených výrazů                             únor

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovinné obrazce a tělesa

Rovinné obrazce a tělesa - opakování vzorců

Jehlan

Síť a povrch jehlanu

Objem jehlanu

Kužel

Kužel                                                      březen

Síť a povrch kužele III

Objem kužele

Koule

Koule a její povrch

Objem koule

. Úlohy na závěr

. Souhrnná cvičení - tělesa

Finanční matematika

Procenta (opakování k přijímacím zkouškám)

Úroková míra

Úrok a daň                                        duben

Úvěr 

Opakování k přijímacím zkouškám

Funkce

Závislosti, přiřazování, předpisy

Co je a co není funkce                     květen

Přímá úměrnost

Nepřímá úměrnost

Lineární funkce

Přímá úměrnost

Lineární funkce a její graf

Lineární funkce v teorii i v praxi

Goniometrické funkce

Funkce sinus                                 červen

Funkce kosinus

Funkce tangens

Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

Užití goniometrických funkcí

Souhrnná cvičení

Během roku jsou zařazeny čtyři čtvrtletní písemné práce na celou vyučovací hodinu.

V každé hodině procvičujeme příklady z přijímacích zkoušek: v září z roku 2022, v říjnu z r.2021, v listopadu z r.2020, v prosinci z r.2019, v lednu z r.2018, v únoru z r.2017, v březnu z r.2016 a v dubnu z r.2015.

Vypracovala: V.Křivohlávková