Hygienická a epidemiologická opatření školy

26.08.2021

Hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2021/2022

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění (zaměstnanci školy, zákonní zástupci žáků, žáci) nemohou do školy vstoupit.

Jsou-li příznaky u žáků patrné:

- již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce; žák není vpuštěn do budovy školy

- již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce; tuto skutečnost oznámit

zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy

- příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák je umístěn do izolační místnosti,

škola informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy

Žák nebo jeho zákonný zástupce informuje praktického lékaře pro děti a dorost.

2. Ve společných prostorách školy, školní jídelny je povinnost používat ochranu dýchacích cest (dospělá osoba - respirátor, žák - repirátor nebo zdravotnická rouška).

Pokud se žák, zaměstnanec testování nepodrobí (a nevztahuje se na něho žádná z výjimek) musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve školském zařízení.

3. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, u tělocvičny budou dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

4. Vstup zákonných zástupců do školní budovy, školní jídelny jen v nutných případech. Zákonní zástupci čekají na žáky před budovou školy, školní jídelny.

5. Žáci si v co nejkratším čase po příchodu do budovy umyjí ruce vodou a mýdlem

v dávkovači, popřípadě provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

6. Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání šatních prostor, učeben a ostatních využívaných prostor školy, školní jídelny. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

7. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou - nejlépe ručníky na jedno použití, případně vysoušeči rukou.

8. Úklid prostor školy, dezinfekce hygienických zařízení, povrchů nebo předmětů bude probíhat vícekrát denně dle konkrétních podmínek a nařízení Mzd.

9. Časovým harmonogramem bude upraven příchod, rozvrh a přesouvání žáků 1. a 2. stupně tak, aby se minimalizovalo setkávání žáků z různých skupin.

Omezený pohyb žáků o přestávkách na chodbách pouze na daném patře.

10. Odchody a rozmístění žáků ve školní jídelně budou organizovány tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd.

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Ve školní jídelně bude zajištěn provoz tak, aby se nepotkávali žáci školy a cizí strávníci.

11. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

12. Žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná

z výjimek (tj. žáci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.

13. Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za školní družinu se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, potom

ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

14. Vyzvedávat obědy nemohou žáci, osoby v izolaci nebo s nařízenou karanténou. Rovněž nesmí do školní jídelny vstupovat nemocná osoba.