Informace k zápisu do 1. třídy

11.04.2023

Zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024

ZŠ Velké Poříčí

Zápi k povinné školní docházce pro školní rok 2023-24 proběhne v souladu s právními předpisy

dne 12.4.2023 v době od 14:00 – 18:00 hod. v přízemí budovy školy.

K zápisu je možné přinést vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vyplněný formulář žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádosti je možné si předem stáhnout na www.zsvporici.cz v sekci Rozcestník školy – Naše škola - Zápis prvňáčci a vyplnit.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy Vašemu dítěti bude šest let, tj. děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017, pokud nebyl dítěti povolen odklad školní docházky.

Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí v nejkratší možné době, doložit vyjádření příslušného školského poradenského zařízení ( PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum), odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa.

K zápisu do 1. třídy se musí dostavit i zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro tento školní rok 2022/2023 udělen odklad povinné školní docházky.

Kritéria přijetí žáka do 1. třídy školního roku 2023/2024

  1. trvalý pobyt ve Velkém Poříčí

  2. žáci, kteří nemají trvalý pobyt ve Velkém Poříčí, budou přijati do naplnění kapacity

  3. u žáků z bodu 2. upřednostníme žáky, kteří mají v naší ZŠ sourozence

Žádostem bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vystaveno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých bude pod registračními čísly vyvěšen na budově školy a www. stránkách školy.

V případě odkladu má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Do doby zahájení povinné školní docházky může zákonný zástupce pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji cíleným rozvíjením dovedností popsaných v Desateru pro rodiče vydaným MŠMT ČR https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku . Každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.