Testování žáků od 1.9.2021

26.08.2021

Testování žáků od 1.9.2021

1. Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a následující v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování žáků 1. třídy se provede 2. září 2021 (tj. dne 1. září 2021 jsou žáci povinni nosit respirátor/roušku pouze ve společných prostorách školy).

2. Škola bude testovat pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy -RAT). Testovací sady budou dodány do školy centrálně.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

3. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

4. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování

později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být testován až ve škole.

5. V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující

osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod

k umožnění vstupu do školy). V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními žáky.

6. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

7. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí anevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci prezenční výuky a školní družiny účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví - použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení

tj.

- povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné

dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku

- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékat se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy

- nesmí zpívat

- používat hygienické zařízení pro ně školou určené

- při konzumaci potravin a nápojů musí sedět v lavici, minimálně 1,5 metru od ostatních žáků

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

8. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve

společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd (žáci - rouška, dospělí - respirátor)

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav

neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto

případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek),

s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít

nasazen žádný ochranný prostředek,

9. V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák umístěn do izolační místnosti negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).

Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je

nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

10. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky

nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního

konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné

třídě nebo skupině se žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek

testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření Mzd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to

organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

11. V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku) škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

12. Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.