Fyzika 7.tř.


TÉMATICKÝ PLÁN - 2023/24

Opakování ze 6. ročníku

Opakování fyzikálních veličin a jejich jednotek                     září

Převody jednotek délky, hmotnosti , času, obsahu, objemu, hustoty a síly

El. proud v kovech

Sestavení elektrického obvody- součástky

Elektrický proud a napětí

Vodiče elektrického proudu a izolanty

Tepelné elektrické spotřebiče                                              říjen

Tepelné elektrické spotřebiče

Pojistka

Zásady správného používání elektrických spotřebičů

Magnetické pole elektrického proudu

Magnetické pole cívky s proudem - galvanometr

Elektromagnet a jeho využití

Elektrický obvod rozvětvený a nerozvětvený

1.laboratorní práce - sestavení elektrického obvodu             listopad

Elektrický proud v kapalinách a plynech

Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

Blesk a ochrana před ním

Základní pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickým zařízením

Pohyb tělesa

Klid a pohyb tělesa                                                           prosinec

Trajektorie a dráha, druhy pohybů

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rychlost rovnoměrného pohybu

Dráha při rovnoměrném pohybu

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu                leden

Shrnutí celku - pohyb

2. labor.práce - určení rychlosti těles (např. autíčka)

Síla a její měření

Síla a její znázornění

Jednotky síly

Měření síly

Skládání sil stejného směru                                           únor

Skládání sil opačného směru

Rovnováha sil

Těžiště tělesa .

3.laboratorní práce - experimentální hledání těžiště těles, experimentální určení konstanty g

Posuvné účinky síly

I.Newton a pohybové zákony                                         březen

(lyžařský kurz)

(jarní prázdniny)

Otáčivé účinky síly

Páka

Užití páky                                                                          duben

Další jednoduché stroje

Deformační účinky síly

Tlaková síla

Tlak v praxi

Třecí síla

Význam třecí síly

4. laboratorní práce - Třecí síla a tlak                                 květen

Mechanické vlastnosti kapalin

Co už víme o kapalinách ze 6. ročníku

Pascalův zákon a jeho užití

Hydrostatický tlak

Výpočty - tlak

Vztlaková síla                                                                    červen

Archimédův zákon

Stejnorodé těleso v kapalině

Plování nestejnorodých těles

Shrnutí celku - vztlaková síla a tlak v kapalinách

Vypracovala: V.Křivohlávková