TÉMATICKÝ PLÁN - FYZIKA - 8.třída 2023/24

Úvodní hodina                                                                   září

Převody jednotek - opakování ze 7.ročníku

Fyzikální veličiny, jejich značky, jednotky a vzorce -

- Opakování ze 7.ročníku

Mechanické vlastnosti kapalin

Tlak v kapalinách - hydraulické zařízení

Vztlaková síla - Archimedův zákon

Mechanické vlastnosti plynů

Co víme o plynech ze 6. ročníku                                       říjen

Atmosférický tlak a jeho měření

Vztlaková síla

Tlak plynu v uzavřené nádobě

Shrnutí celku

Světelné jevy

Světelné zdroje, šíření světla                                         listopad

Stín, polostín

Měsíční fáze

Rychlost světla - výpočty

Shrnutí celku

Zákon odrazu

Zobrazení rovinným zrcadlem                                    prosinec

1.laboratorní práce - zobrazení zrcadly

Zrcadla v praxi

Shrnutí celku

Lom světla

Rozdělení čoček

Užití čoček v praxi                                                            leden

Optické vlastnosti oka

Rozklad světla optickým hranolem

Shrnutí celku - lom světla

2.laboratorní práce - zobrazení čočkami

Práce, výkon

Práce při přemístění tělesa

Práce při zvedání tělesa kladkou - výpočty                  únor

Výkon, účinnost

Výpočty - výkon

Shrnutí celku

Polohová a pohybová energie                                   březen

Pohybová energie tělesa

Polohová energie tělesa

Shrnutí celku energie

Vnitřní energie, teplo

Vnitřní energie tělesa

Změna vnitřní energie tělesa při konání práce              duben

Změna vnitřní energie při tepelné výměně - vodiče, izolanty

Na čem závisí teplo

Jouleův pokus

Tepelná výměna - kalorimetr

Zvětšení vnitř.energie tělesa při pohlcení tepel.záření

Využití energie slunečního záření

Proudění

Shrnutí celku                                                                       květen

Změny skupenství látek

Tři skupenství látek

Tání a tuhnutí

Teplota tání a tuhnutí

Vypařování

Var

Kapalnění

Sublimace a desublimace

Shrnutí celku                                                                   červen

Spalovací motory

Pístové spalovací motory - rozdělení

Čtyřdobý motor zážehový

Čtyřdobý motor vznětový

Účinnost motoru a výhřevnost

Dvoudobé motory


Vypracovala: V.Křivohlávková