Den otevřených dveří v ZUŠ Hronov

23.05.2023

Základní umělecká škola Hronov dve na Den otevřených dveří.

https://drive.google.com/file/d/1NHDZcTHeOTr1sOuOGLEZ50isNF3ynL-w/view?usp=sharing


Základní umělecká škola Hronov

Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov

informace o studiu na ZUŠ Hronov

Cíle základních uměleckých škol

 • poskytovat základní vzdělání ve 4 uměleckých oborech

  • hudebním

  • výtvarném

  • literárně dramatickém

  • tanečním

 • nejnadanější žáky připravovat ke zkouškám na vyšší typy uměleckých škol

 • připravovat žáky k talentovým zkouškám na pedagogické školy

 • vychovávat amatérské umělce

 • působit na estetické cítění a žebříček hodnot všech svých žáků – kultura je neoddělitelnou součástí plnohodnotného lidského života

 • pořádáním akcí (vystoupení, koncerty, divadelní představení, výstavy) se podílet na kulturním životě obce i regionu

Jaké kladou "zušky" nároky na žáky?

 • vyžadují pravidelnou domácí přípravu (zvláště hudební obor)

 • vyžadují důslednost v dodržování pokynů učitele při domácí přípravě

A jaké na rodiče?

 • podpořit své dítě v jeho snaze

 • vést děti k dodržování pravidelné domácí přípravy

 • být v kontaktu s vyučujícím

 • účast na akcích školy

 • platit pololetní školné (vždy v září a únoru) – viz směrnice č. 7 a 17 na stránce Školné na webu školy

Co zajistí ZUŠ?

 • základní materiální vybavení – pronájem hudebního nástroje, notového materiálu apod.

 • možnost veřejně vystupovat

 • dvě a více vyučovacích hodin týdně (podle ročníku a typu učebního plánu)

Jaké konkrétní možnosti nabízí ZUŠ Hronov?

Základní umělecká škola Hronov poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. Je příspěvkovou organizací zřízenou obcí. Prioritou ve vzdělávání je vytvoření kladného vztahu žáka k umění bez ohledu na míru jeho talentu.

Škola se profiluje především v těchto oblastech:

 • Usilujeme o vytvoření osobního vztahu žáka k umění.

 • Klademe důraz na souborovou a orchestrální hru, široké zapojení žáků hudebního oboru do sborového zpěvu.

 • Podporujeme spolupráci pedagogů v rámci hudebního oboru i mezi jednotlivými obory.

 • V rámci kapacitních možností umožňujeme zahájení studia všem dětem od pěti let věku, kteří prokáží elementární předpoklady.

 • Podporujeme široké zapojení žáků i absolventů školy do kulturního života města.

Na ZUŠ Hronov vyučujeme ve třech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním

Hudební obor nabízí výuku hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tubu, kytaru, bicí nástroje, akordeon, klavír, chrámové varhany, klávesy, bicí nástroje, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello.

Vize školy: Uměním objevovat krásu – v umění, v lidech, ve světě.

Organizace výuky na ZUŠ Hronov

 • pro děti ve věku od 5 let – přípravné studium (l až 2 roky)

 • pro děti od 7 let – I. stupeň základní studia v délce 7 let

 • pro mládež od 14 let (střední škola) – II. stupeň základního studia v délce 4 roky

V přípravném studiu hudebního oboru jsou děti vyučovány kolektivně a v průběhu tohoto jednoho či dvou let jsou postupně (podle svých schopností a možností vyučujících) zařazovány na nástroj a vyučovány též individuálně.

Žáci I. stupně hudebního oboru vedle svého hlavního předmětu absolvují rovněž po dobu 5 let výuku hudební nauky. I. a II. stupeň žák ukončí zpravidla veřejným vystoupením či výstavou. Na konci každého školního roku žáci vykonají postupové zkoušky do vyššího ročníku.

Předpisy, které podrobně upravují vzdělávání na ZUŠ Hronov, jsou ŠVP ZUŠ Hronov a Školní řád. Můžete si je prohlédnout nebo stáhnout na stránce Ke stažení na webu školy. Tyto dokumenty jsou také přístupny v kanceláři školy, kde je také možné z nich pořídit kopii.

Jak přihlásit dítě ke studiu

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 bude vypadat takto:

 • Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu v ZUŠ Hronov je stanoven na 5. června 2023.

 • Všichni zájemci o studium přijdou do ZUŠ Hronov v úterý 6. června 2023 v 16:00 (v případě potřeby je možno sjednat náhradní termín).

 • Všichni zájemci budou na této schůzce seznámeni s organizací výuky na ZUŠ Hronov a s pestrou nabídkou studijních zaměření.

 • Děti, které budou v příštím školním roce chodit do MŠ nebo do 1. třídy ZŠ, budou přijaty na základě odevzdané přihlášky. Starší děti budou přijaty na základě vykonané přijímací zkoušky.

 • Přihlášky je možné stáhnout na webu školy www.zushronov.cz na stránce Ke stažení, vytisknout, vyplnit, oskenovat a poslat mailem. Je také možné je vložit do schránky při vstupu do ZUŠ nebo odeslat poštou.

Kontakt

Tel.: 491 483 201, web: www.zushronov.cz, e-mail: reditel@zushronov.cz; DS: 53dg7q