TÉMATICKÝ PLÁN – MATEMATIKA – 8. třída 2023/24

Opakování učiva ze 7. ročníku                                                     září

Rovinné obrazce – opak. vzorců (obvod, obsah)

Procenta

Hranoly

Druhy hranolů

Síť hranolu

Povrch hranolu

Objem hranolu

Shrnutí celku hranoly                                                                 říjen

Druhá mocnina a druhá odmocnina

Co je druhá mocnina

Umocňujeme zpaměti a porovnáváme

Odhadujeme a počítáme druhé mocniny

Co je druhá odmocnina

Odmocňujeme zpaměti a porovnáváme

Odhadujeme a počítáme druhé odmocniny                                             Shrnutí celku druhá mocnina a odmocnina           listopad

Pythagorova věta a její užití

Seznamujeme se s Pythagorovou větou

Pythagorova věta v rovině

Pythagorova věta v prostoru

Shrnutí celku pythag.věta                                           prosinec

Výrazy

Číselné výrazy

Výrazy s proměnnými

Výrazy v matematice i v životě

Shrnutí celku výrazy                                                              leden

Mnohočleny

Co je mnohočlen

Sčítání a odčítání mnohočlenů

Násobení mnohočlenů

Rozklad mnohočlenu na součin

Shrnutí celku mnohočleny

Kružnice a kruh                                                                                                 únor

Kružnice a kruh

Kružnice a přímka

Dvě kružnice Thaletova věta

Délka kružnice a obvod kruhu

Obsah kruhu

Výpočty obvodů a obsahů složitějších obrazců                  březen

Shrnutí celku kružnice

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Co je třetí mocnina

Co je mocnina s přirozeným mocnitelem

Pravidla pro počítání s mocninami

Zápis čísla v desítkové soustavě

Shrnutí celku mocniny

Válec

Válec a jeho síť                                                                     duben

Povrch válce

Objem válce

Shrnutí celku válec

Řešení rovnic

Připomínáme si výrazy

Co znamená řešit rovnici

Ekvivalentní úpravy rovnic                                                     květen

Řešení lineárních rovnic

Shrnutí celku rovnice

Rovnice kolem nás

Slovní úlohy řešené rovnicí

Výpočet neznámé ze vzorce

Shrnutí celku rovnice ve slovních úlohách

Konstrukční úlohy

Množiny bodů v rovině                                                                   červen

Konstrukce trojúhelníků

Konstrukce čtyřúhelníků

Shrnutí celku konstrukční úlohy

Vypracovala: V.Křivohlávková