TÉMATICKÝ PLÁN – MATEMATIKA – 7. třída 2023/24

Opakování ze 6.tř. - obvod a obsah obrazců, objem a povrch těles                                             září

- početní operace s deset.čísly

Zlomky

Celek a jeho část

Čitatel a jmenovatel (zlomky větší než jedna)

Rozšiřování zlomků

Krácení zlomků                                                                                                                                říjen

Porovnávání zlomků

Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla

Shrnutí celku zlomky

Shodnost trojúhelníků

Shodnost geometrických útvarů

Shodnost trojúhelníků

Věta sss                                                                                                                                       listopad

Věta sus

Věta usu

Počítáme se zlomky

Sčítání zlomků

Odčítání zlomků

Násobení zlomků .

Dělení zlomků

Shrnutí celku početní operace se zlomky                                                                                prosinec

Celá čísla

Celá čísla a jejich znázornění

Absolutní hodnota

Porovnávání celých čísel

Středová souměrnost

Osová souměrnost – opakování

Středová souměrnost Středově souměrné útvary                                                                leden

Shrnutí celku středová souměrnost

Počítáme s celými čísly

Sčítání celých čísel

Odčítání celých čísel

Násobení celých čísel

Dělení celých čísel

Racionální čísla

Záporná desetinná čísla a záporné zlomky                                                                                          únor

Porovnávání racionálních čísel

Sčítání a odčítání racionálních čísel

Násobení a dělení racionálních čísel

Shrnutí celku racionální čísla                                                                                                            březen

Rovnoběžník

Čtyřúhelníky a rovnoběžníky

Výšky a úhlopříčky v rovnoběžníku

Kosodélník a kosočtverec

Obvod a obsah rovnoběžníku                                                                                                         duben

Poměr

Co je poměr Rozšiřování a krácení poměru

Počítáme s poměry

Postupný poměr

Měřítko plánu a mapy

Shrnutí celku poměr

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá úměrnost                                                                                                                                  květen

Nepřímá úměrnost

Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině

Graf přímé úměrnosti

Shrnutí celku úměrnost

Trojúhelník a lichoběžník

Obsah trojúhelníku

Lichoběžník

Konstrukce lichoběžníku

Obvod a obsah lichoběžníku                                                                                                               červen

Procento

Co je procento

Na procenta s trojčlenkou

Procenta kolem nás

Co je promile

Shrnutí celku procenta

Vypracovala: V.Křivohlávková