Informace pro 7. třídu
Třídní informace

Český jazyk

Matematika
Anglický jazyk Borsová
Anglický jazyk Mc

Španělský jazyk

Německý jazyk
Fyzika

Zeměpis

Přírodopis

Dějepis

Občanská výchova
Digitální technologie

Chemie